Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (in het vervolg: voorwaarden) omschrijven de voorwaarden voor het gebruik van de website en onder welk voorbehoud de informatie, producten en diensten op deze website worden aangeboden. Door deze website te bezoeken ga je als bezoeker automatisch akkoord met de voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden, dan verzoeken we je de website niet langer te gebruiken.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die informatie, producten en/of diensten aanbied (zie artikel 2).
 2. Klant: degene met wie ondernemer een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: ondernemer en klant samen.
 4. Overeenkomst: bindende afspraak tussen partijen.
 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van ondernemer, verder genoemd: ‘voorwaarden’.
 6. Duurtransactie: overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

BEURSBELEGGER
Website: https://beursbelegger.nl
Contact

Beursbelegger is onderdeel van de onderneming Finnim.

FINNIM
Website: https://finnim.nl
KVK nummer: 87722100

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ondernemer.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant en/of anderen uitdrukkelijk uit.
 4. De voorwaarden van ondernemer zijn door klant op deze pagina digitaal in te zien. Op verzoek kunnen deze kosteloos schriftelijk worden toegezonden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Een aanbod is altijd vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod op ieder moment te wijzigen en/of aan te passen.
 2. Prijzen voor een aanbod zijn altijd vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratie- of verzendkosten.
 3. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. Ondernemer is gerechtigd de prijs van het aanbod op ieder moment te wijzingen.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Elk aanbod bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs.
  • de eventuele kosten van verzending.
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
  • de minimale duur van de overeenkomst in geval van een duurtransactie.
 7. Afbeeldingen en omschrijvingen van het aanbod zijn zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk. Een verschil kan echter nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant.
 2. Indien de klant het aanbod aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer voorziet, na het tot stand komen van de overeenkomst, aan klant de volgende informatie:
  • contactgegevens van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan.
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien van toepassing.
 4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid.

Artikel 6 – Overeenkomst (on)bepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan de in het vorige lid genoemde overeenkomst:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als partijen de overeenkomst met elkaar zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 3. Een overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan, mag door ondernemer stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een (on)bepaalde duur.
 4. Een overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan, mag door ondernemer niet stilzwijgend worden verlengd indien de klant deze voortijdig, met inachtneming van de in lid 1 vermelde opzegtermijn, heeft opgezegd.
 5. Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 7 – Betaling

 1. De klant verplicht zich bij aanvaarding van de overeenkomst tot betaling.
 2. Betaling geschieden direct na tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Indien betaling dient te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen, wordt dit door ondernemer nadrukkelijk vermeld.
 4. De genoemde betalingstermijn is in dat geval een fatale betalingstermijn. Wanneer klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is klant automatisch in verzuim en in gebreke, hetgeen betekend dat ondernemer de overeenkomst tussen partijen direct kan ontbinden.
 5. Ondernemer mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op digitale producten en of (directe) leveringen van digitale diensten.

Artikel 10 – Klachten

 1. Klachten kunnen door klanten worden ingezonden via bovenstaand contactformulier.
 2. Klachten dienen binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen een aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 2. Wanneer ondernemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, specificaties en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting (zie ook artikel 4 onder 7).

Artikel 13 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geld dat een tekortkoming van ondernemer niet kan worden toegeregend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht situaties valt onder meer ook:
  • een noodtoestand.
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen.
  • stroom-, elektriciteits- internet, computer of telecomstoringen.
  • computervirussen.
 3. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor ondernemer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen ,dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ondernemer deze kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen partijen de overeenkomst in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Ondernemer hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer ondernemer hier voordeel heeft.

Artikel 14 – Wijzigingen

Ondernemer mag deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzingen.

Pin It on Pinterest